سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ - 2020 August 04
کد خبر: ۲۶۷۲۵
تاریخ انتشار: ۰۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۰
ارتقاء بهره وری،افزایش درآمد و کاهش مهاجرت در گرو توانمند سازی جامعه روستایی از طریق انتقال دانش فن آوری جدید با استفاده از روش های متنوع آموزشی از جمله آموزش انبوهی و بکارگیری وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو است.

متغیرهای موثر بر استفاده ی روستاییان شهرستان ايلام از برنامه های رادیویی ترویج کشاورزی

 امیر حسین علی بیگی3  ،حسین آگهی2، خدابخش داودی نصر1

 1 -دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

 2 -دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

 3 -دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

 چکیده

 شـناخت مخاطبـان و انتظارهـای آنان از عوامل اساسـی و موثـر در طراحی و اجـرای برنامههای رادیویی به شـمار می روند. در ایـن تحقیـق علـی - ارتباطی میزان اسـتفاده ی روسـتاییان از برنامه های رادیویی ترویج کشـاورزی در شهرسـتان ایلام و همچنین متغیرهـای موثـر بـر رضامنـدی روسـتاییان از ایـن برنامه هـا، مـورد مطالعـه قـرار گرفته اسـت. جامعـه آمـاری تحقیـق 3546 تن از روسـتاییان شهرسـتان ایلام بـود کـه بـر پایه جـدول کرجسـی - مـورگان 346 تـن از آنـان بـا روش نمونه گیـری خوشـه ای، گزینش شـدند. ابـزار گـردآوری داده هـا، پرسشـنامه محقـق سـاخته بـود کـه روایـی آن توسـط گروهـی از کارشناسـان و پایایـی آن نیـز بـا اسـتفاده از ضریـب آلفـای ترتیبـی، مـورد تایید قـرار گرفـت)75/0=α .)نتیجه ی به دسـت آمده از تحلیل رگرسـیون ترتیبی نشـان داد کـه چهـار متغیـر هـم آهنگـی و هم سـویی برنامه های رادیویـی با نیـاز مخاطبان، ارتباط روسـتاییان بـا مرکز جهاد کشـاورزی، وضعیـت تاهـل و کیفیـت برنامه ها،قادرنـد 2/50 درصـد از احتمـال تغییـرات متغیـر میزان بهـره منـدی روسـتاییان از برنامه های رادیویـی را تبییـن نمایند.

براي دريافت اصل مقاله روي لينك زير كليك نمائيد.

http://itvhe.areo.ir/article_115122_1fa70e6a14105a0d1ff09f8ac9722c9f.pdf


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: